การปฺฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

แผนการปฏิบัติงานเดือน 

·  เฝ้าระวังเชิงรุก/ค้นหาและรณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนก/โรคPRRS/โรคระบาดอื่น ๆ
·  ดำเนินโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับท้องถิ่น
·  เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยพิบัติ
·  ติดตามโครงการตามพระราชดำริฯและโครงการหลวงฯ/โรงเรียนตชด.
·  ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม/สถานประกอบการจำหน่ายอาหารสัตว์/โรงฆ่าสัตว์
·  ตรวจติดตามโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ
·  ร่วมปฏิบัติงานอำเภอเคลื่อนที่(อำเภอยิ้ม)


ภาพกิจกรรมผลการปฏิบัติงาน


สัตวแพทย์เคลื่อนที่อำเภอฝาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน อ.เวียงแหง
โครงการไถ่ชีวิตธนาคารโค กระบือ สนช.
ผลงานเด่นเดือนธันวาคม59 อำเภอกลุ่มที่ ๑
ผลงานเด่นเดือนกุมภาพันธ์60อำเภอกลุ่มที่ ๑
ผลงานเด่นเดือนมีนาคม60 อำเภอกลุ่มที่ ๑
ผลงานเด่นเดือนพฤษภาคม60 อำเภอกลุ่มที่ ๑
ไถ่ชีวิตโครงการธนาคารโคกระบือไม่ใช้เงินทางราชการ จำนวน สองแสนกว่าบาท
กิจกรรมตรวจติดตามงานท่านองคมนตรีโครงการเกษตรที่สูงห้วยเมืองงาม


กิจกรรมรับเสด็จฯโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ดำเนินการส่งเสริมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโดยส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนเพื่อนำไข่มาประกอบอาหารสำหรับเด็กนักเรียนดำเนินการโครงการทำความสะอาดพ่นทำลายเชื้อโรคจุดเสี่ยง
และเคาะประตู่บ้านค้นหารังโรคเพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีกในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาล

ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อถวายเป็นความจงรักภักดีแด่รัชกาลที่ ๙
กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนกภายในอำเภอแม่อายโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อสู่สินค้า  OTOP อำเภอแม่อาย


ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์OK)
พร้อมมอบใบรับรองแก่ผู้ประกอบการร้านCP Pork Shop อำเภอกลุ่มที่๑

ร่วมกิจกรรมโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)อำเภอแม่อายรับเสด็จพระเทพฯตรวจเยี่ยมงานโครงการเกษตรอาหารกลางวัน
โรงเรียนตชด.เฮียงไทธำรงค์๋ อำเภอแม่อายโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  
จุดตรวจบ้านแสนสุข ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ท่านองค์มนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการเกษตรที่สูงห้วยเมืองงามศูนย์บริการด้านปศุสัตว์อำเภอแม่อายกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคสัตว์ในอำเภอแม่อาย

ศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งโรคสัตว์อำเภอแม่อาย