การปฺฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

แผนการปฏิบัติงานเดือน 

·  เฝ้าระวังเชิงรุก/ค้นหาและรณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนก/โรคPRRS/โรคระบาดอื่น ๆ
·  ดำเนินโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับท้องถิ่น
·  เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยพิบัติ
·  ติดตามโครงการตามพระราชดำริฯและโครงการหลวงฯ/โรงเรียนตชด.
·  ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม/สถานประกอบการจำหน่ายอาหารสัตว์/โรงฆ่าสัตว์
·  ตรวจติดตามโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ
·  ร่วมปฏิบัติงานอำเภอเคลื่อนที่(อำเภอยิ้ม)


ภาพกิจกรรมผลการปฏิบัติงาน

ตรวจติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  
จุดตรวจบ้านแสนสุข ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ท่านองค์มนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการเกษตรที่สูงห้วยเมืองงาม
ศูนย์บริการด้านปศุสัตว์อำเภอแม่อาย

กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคสัตว์ในอำเภอแม่อาย


ศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งโรคสัตว์อำเภอแม่อาย