บุคลากร

            
  

นายพงศธร  อยู่จำรัส
    ปศุสัตว์อำเภอแม่อาย   นายไพโรจน์  เป็งจันทร์
เจ้าพนักงานสัตวบาล

นางสาวผ่องพรรณ     คันธะมาลีนนท์
พนักงานผู้ช่วยงานสัตวแพทย์ 

นายปิยะเวช  ปัญโญ
พนักงานจ้างเหมา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงโรคระบาดสัตว์ปีก 


.......................................................................................................

             บทบาทและหน้าที่                    

               มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ บำรุงพันธุ์สัตว์ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ และคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โครงการพิเศษอื่น ๆ แนะนำมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ จัดเก็บข้อมูลการปศุสัตว์ แนะนำและสาธิตการปลูก พืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
คติพจน์หรือคำขัวญของหน่วย

ซื่อสัตย์   รู้   รัก   สามัคตี  เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น