งานสุขภาพสัตว์นิเทศงานการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับท้องถิ่นปศุสัตว์อำเภอกลุ่มโซนที่๑

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอแม่อาย
กิจกรรมโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับท้องถิ่นในอำเภอแม่อายออกให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ในพื้นที่สูง บ้านนามะอื้นโครงการผู้ว่าพบประชาชนอำเภอแม่อาย  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น